دوشنبه ۲۷ دی     January 16
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۲۸ دی (January 17)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  چهارشنبه ۲۹ دی (January 18)
  شروع قیمت از: 170,000 تومان
  پنج شنبه ۳۰ دی     January 19
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱ بهمن (January 20)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  شنبه ۲ بهمن (January 21)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  یکشنبه ۳ بهمن (January 22)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  دوشنبه ۴ بهمن (January 23)
  شروع قیمت از: 175,000 تومان
  سه شنبه ۵ بهمن (January 24)
  شروع قیمت از: 174,000 تومان
  چهارشنبه ۶ بهمن     January 25
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۷ بهمن     January 26
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۸ بهمن     January 27
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۹ بهمن (January 28)
  شروع قیمت از: 175,000 تومان
  یکشنبه ۱۰ بهمن (January 29)
  شروع قیمت از: 185,000 تومان
  دوشنبه ۱۱ بهمن (January 30)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  سه شنبه ۱۲ بهمن (January 31)
  شروع قیمت از: 175,000 تومان
  چهارشنبه ۱۳ بهمن     February 1
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۱۴ بهمن     February 2
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱۵ بهمن     February 3
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۱۶ بهمن     February 4
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۷ بهمن     February 5
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۱۸ بهمن     February 6
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱۹ بهمن     February 7
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲۰ بهمن     February 8
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۲۱ بهمن     February 9
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۲ بهمن     February 10
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۳ بهمن     February 11
  پروازی موجود نمی باشد