شنبه ۹ اردیبهشت     April 29
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۰ اردیبهشت     April 30
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۱۱ اردیبهشت (May 1)
  شروع قیمت از: 160,000 تومان
  سه شنبه ۱۲ اردیبهشت (May 2)
  شروع قیمت از: 185,000 تومان
  چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت (May 3)
  شروع قیمت از: 185,000 تومان
  پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت     May 4
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱۵ اردیبهشت     May 5
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۱۶ اردیبهشت     May 6
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۷ اردیبهشت     May 7
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۱۸ اردیبهشت (May 8)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  سه شنبه ۱۹ اردیبهشت (May 9)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت (May 10)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت     May 11
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۲ اردیبهشت     May 12
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۳ اردیبهشت (May 13)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  یکشنبه ۲۴ اردیبهشت (May 14)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  دوشنبه ۲۵ اردیبهشت (May 15)
  شروع قیمت از: 225,000 تومان
  سه شنبه ۲۶ اردیبهشت (May 16)
  شروع قیمت از: 225,000 تومان
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت (May 17)
  شروع قیمت از: 225,000 تومان
  پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت     May 18
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۹ اردیبهشت     May 19
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۳۰ اردیبهشت (May 20)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  یکشنبه ۳۱ اردیبهشت (May 21)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  دوشنبه ۱ خرداد     May 22
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۲ خرداد     May 23
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۳ خرداد     May 24
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۴ خرداد     May 25
  پروازی موجود نمی باشد