دوشنبه ۲۷ دی     January 16
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۲۸ دی     January 17
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲۹ دی     January 18
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۳۰ دی     January 19
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱ بهمن     January 20
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲ بهمن     January 21
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۳ بهمن     January 22
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۴ بهمن     January 23
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۵ بهمن     January 24
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۶ بهمن     January 25
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۷ بهمن     January 26
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۸ بهمن     January 27
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۹ بهمن     January 28
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۰ بهمن     January 29
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۱۱ بهمن     January 30
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱۲ بهمن     January 31
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۱۳ بهمن     February 1
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۱۴ بهمن     February 2
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱۵ بهمن     February 3
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۱۶ بهمن     February 4
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۷ بهمن     February 5
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۱۸ بهمن     February 6
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱۹ بهمن     February 7
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲۰ بهمن     February 8
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۲۱ بهمن     February 9
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۲ بهمن     February 10
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۳ بهمن     February 11
  پروازی موجود نمی باشد