دوشنبه ۲۷ دی     January 16
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۲۸ دی (January 17)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  چهارشنبه ۲۹ دی (January 18)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  پنج شنبه ۳۰ دی     January 19
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱ بهمن     January 20
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲ بهمن     January 21
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۳ بهمن (January 22)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  دوشنبه ۴ بهمن     January 23
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۵ بهمن (January 24)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  چهارشنبه ۶ بهمن (January 25)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  پنج شنبه ۷ بهمن     January 26
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۸ بهمن     January 27
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۹ بهمن     January 28
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۰ بهمن (January 29)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  دوشنبه ۱۱ بهمن     January 30
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱۲ بهمن (January 31)
  شروع قیمت از: 150,000 تومان
  چهارشنبه ۱۳ بهمن (February 1)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  پنج شنبه ۱۴ بهمن     February 2
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱۵ بهمن     February 3
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۱۶ بهمن     February 4
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۷ بهمن (February 5)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  دوشنبه ۱۸ بهمن     February 6
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱۹ بهمن (February 7)
  شروع قیمت از: 150,000 تومان
  چهارشنبه ۲۰ بهمن (February 8)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  پنج شنبه ۲۱ بهمن     February 9
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۲ بهمن     February 10
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۳ بهمن     February 11
  پروازی موجود نمی باشد