سه شنبه ۸ فروردین (March 28)
  شروع قیمت از: 163,000 تومان
  چهارشنبه ۹ فروردین (March 29)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  پنج شنبه ۱۰ فروردین     March 30
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱۱ فروردین     March 31
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۱۲ فروردین     April 1
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۳ فروردین (April 2)
  شروع قیمت از: 90,000 تومان
  دوشنبه ۱۴ فروردین     April 3
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱۵ فروردین (April 4)
  شروع قیمت از: 175,000 تومان
  چهارشنبه ۱۶ فروردین (April 5)
  شروع قیمت از: 120,000 تومان
  پنج شنبه ۱۷ فروردین (April 6)
  شروع قیمت از: 150,000 تومان
  جمعه ۱۸ فروردین (April 7)
  شروع قیمت از: 150,000 تومان
  شنبه ۱۹ فروردین     April 8
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۲۰ فروردین (April 9)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  دوشنبه ۲۱ فروردین     April 10
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۲۲ فروردین     April 11
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲۳ فروردین (April 12)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  پنج شنبه ۲۴ فروردین     April 13
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۵ فروردین     April 14
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۶ فروردین     April 15
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۲۷ فروردین (April 16)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  دوشنبه ۲۸ فروردین     April 17
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۲۹ فروردین     April 18
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۳۰ فروردین (April 19)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  پنج شنبه ۳۱ فروردین     April 20
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱ اردیبهشت     April 21
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲ اردیبهشت     April 22
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۳ اردیبهشت     April 23
  پروازی موجود نمی باشد