جمعه ۶ اسفند     February 24
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۷ اسفند     February 25
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۸ اسفند (February 26)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  دوشنبه ۹ اسفند     February 27
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱۰ اسفند (February 28)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  چهارشنبه ۱۱ اسفند (March 1)
  شروع قیمت از: 140,000 تومان
  پنج شنبه ۱۲ اسفند     March 2
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱۳ اسفند     March 3
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۱۴ اسفند     March 4
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۵ اسفند (March 5)
  شروع قیمت از: 140,000 تومان
  دوشنبه ۱۶ اسفند (March 6)
  شروع قیمت از: 181,600 تومان
  سه شنبه ۱۷ اسفند     March 7
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۱۸ اسفند (March 8)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  پنج شنبه ۱۹ اسفند     March 9
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۰ اسفند     March 10
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۱ اسفند     March 11
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۲۲ اسفند (March 12)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  دوشنبه ۲۳ اسفند (March 13)
  شروع قیمت از: 181,000 تومان
  سه شنبه ۲۴ اسفند     March 14
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲۵ اسفند (March 15)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  پنج شنبه ۲۶ اسفند     March 16
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۷ اسفند     March 17
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۸ اسفند     March 18
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۲۹ اسفند (March 19)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  دوشنبه ۳۰ اسفند     March 20
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱ فروردین     March 21
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲ فروردین     March 22
  پروازی موجود نمی باشد