جمعه ۶ اسفند (February 24)
  شروع قیمت از: 89,000 تومان
  شنبه ۷ اسفند (February 25)
  شروع قیمت از: 100,000 تومان
  یکشنبه ۸ اسفند (February 26)
  شروع قیمت از: 100,000 تومان
  دوشنبه ۹ اسفند (February 27)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  سه شنبه ۱۰ اسفند (February 28)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  چهارشنبه ۱۱ اسفند (March 1)
  شروع قیمت از: 160,000 تومان
  پنج شنبه ۱۲ اسفند (March 2)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  جمعه ۱۳ اسفند (March 3)
  شروع قیمت از: 95,000 تومان
  شنبه ۱۴ اسفند (March 4)
  شروع قیمت از: 100,000 تومان
  یکشنبه ۱۵ اسفند (March 5)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  دوشنبه ۱۶ اسفند (March 6)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  سه شنبه ۱۷ اسفند (March 7)
  شروع قیمت از: 140,000 تومان
  چهارشنبه ۱۸ اسفند (March 8)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  پنج شنبه ۱۹ اسفند (March 9)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  جمعه ۲۰ اسفند (March 10)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  شنبه ۲۱ اسفند (March 11)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  یکشنبه ۲۲ اسفند (March 12)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  دوشنبه ۲۳ اسفند (March 13)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  سه شنبه ۲۴ اسفند (March 14)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  چهارشنبه ۲۵ اسفند (March 15)
  شروع قیمت از: 195,000 تومان
  پنج شنبه ۲۶ اسفند (March 16)
  شروع قیمت از: 210,000 تومان
  جمعه ۲۷ اسفند (March 17)
  شروع قیمت از: 225,000 تومان
  شنبه ۲۸ اسفند (March 18)
  شروع قیمت از: 245,000 تومان
  یکشنبه ۲۹ اسفند (March 19)
  شروع قیمت از: 265,000 تومان
  دوشنبه ۳۰ اسفند     March 20
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱ فروردین     March 21
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲ فروردین     March 22
  پروازی موجود نمی باشد