دوشنبه ۲۷ دی (January 16)
  شروع قیمت از: 195,000 تومان
  سه شنبه ۲۸ دی (January 17)
  شروع قیمت از: 150,000 تومان
  چهارشنبه ۲۹ دی (January 18)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  پنج شنبه ۳۰ دی (January 19)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  جمعه ۱ بهمن (January 20)
  شروع قیمت از: 90,000 تومان
  شنبه ۲ بهمن (January 21)
  شروع قیمت از: 103,000 تومان
  یکشنبه ۳ بهمن (January 22)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  دوشنبه ۴ بهمن (January 23)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  سه شنبه ۵ بهمن (January 24)
  شروع قیمت از: 140,000 تومان
  چهارشنبه ۶ بهمن (January 25)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  پنج شنبه ۷ بهمن (January 26)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  جمعه ۸ بهمن (January 27)
  شروع قیمت از: 95,000 تومان
  شنبه ۹ بهمن (January 28)
  شروع قیمت از: 109,000 تومان
  یکشنبه ۱۰ بهمن (January 29)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  دوشنبه ۱۱ بهمن (January 30)
  شروع قیمت از: 120,000 تومان
  سه شنبه ۱۲ بهمن (January 31)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  چهارشنبه ۱۳ بهمن (February 1)
  شروع قیمت از: 160,000 تومان
  پنج شنبه ۱۴ بهمن (February 2)
  شروع قیمت از: 139,000 تومان
  جمعه ۱۵ بهمن (February 3)
  شروع قیمت از: 95,000 تومان
  شنبه ۱۶ بهمن (February 4)
  شروع قیمت از: 120,000 تومان
  یکشنبه ۱۷ بهمن (February 5)
  شروع قیمت از: 123,000 تومان
  دوشنبه ۱۸ بهمن (February 6)
  شروع قیمت از: 133,000 تومان
  سه شنبه ۱۹ بهمن (February 7)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  چهارشنبه ۲۰ بهمن (February 8)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  پنج شنبه ۲۱ بهمن (February 9)
  شروع قیمت از: 143,000 تومان
  جمعه ۲۲ بهمن     February 10
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۳ بهمن     February 11
  پروازی موجود نمی باشد