جمعه ۶ اسفند     February 24
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۷ اسفند (February 25)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  یکشنبه ۸ اسفند (February 26)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  دوشنبه ۹ اسفند (February 27)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  سه شنبه ۱۰ اسفند (February 28)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  چهارشنبه ۱۱ اسفند (March 1)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  پنج شنبه ۱۲ اسفند (March 2)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  جمعه ۱۳ اسفند     March 3
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۱۴ اسفند (March 4)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  یکشنبه ۱۵ اسفند (March 5)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  دوشنبه ۱۶ اسفند (March 6)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  سه شنبه ۱۷ اسفند (March 7)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  چهارشنبه ۱۸ اسفند (March 8)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  پنج شنبه ۱۹ اسفند (March 9)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  جمعه ۲۰ اسفند     March 10
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۱ اسفند (March 11)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  یکشنبه ۲۲ اسفند (March 12)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  دوشنبه ۲۳ اسفند (March 13)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  سه شنبه ۲۴ اسفند (March 14)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  چهارشنبه ۲۵ اسفند     March 15
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۲۶ اسفند     March 16
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۷ اسفند     March 17
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۸ اسفند     March 18
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۲۹ اسفند     March 19
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۳۰ اسفند     March 20
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱ فروردین     March 21
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲ فروردین     March 22
  پروازی موجود نمی باشد