سه شنبه ۸ فروردین     March 28
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۹ فروردین (March 29)
  شروع قیمت از: 205,000 تومان
  پنج شنبه ۱۰ فروردین (March 30)
  شروع قیمت از: 175,000 تومان
  جمعه ۱۱ فروردین     March 31
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۱۲ فروردین (April 1)
  شروع قیمت از: 80,000 تومان
  یکشنبه ۱۳ فروردین (April 2)
  شروع قیمت از: 65,000 تومان
  دوشنبه ۱۴ فروردین (April 3)
  شروع قیمت از: 95,000 تومان
  سه شنبه ۱۵ فروردین (April 4)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  چهارشنبه ۱۶ فروردین (April 5)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  پنج شنبه ۱۷ فروردین (April 6)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  جمعه ۱۸ فروردین (April 7)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  شنبه ۱۹ فروردین (April 8)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  یکشنبه ۲۰ فروردین (April 9)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  دوشنبه ۲۱ فروردین (April 10)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  سه شنبه ۲۲ فروردین (April 11)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  چهارشنبه ۲۳ فروردین (April 12)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  پنج شنبه ۲۴ فروردین (April 13)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  جمعه ۲۵ فروردین     April 14
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲۶ فروردین     April 15
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۲۷ فروردین     April 16
  پروازی موجود نمی باشد
  دوشنبه ۲۸ فروردین     April 17
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۲۹ فروردین     April 18
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۳۰ فروردین     April 19
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۳۱ فروردین     April 20
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱ اردیبهشت     April 21
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲ اردیبهشت     April 22
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۳ اردیبهشت     April 23
  پروازی موجود نمی باشد