شنبه ۹ اردیبهشت     April 29
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۰ اردیبهشت (April 30)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  دوشنبه ۱۱ اردیبهشت     May 1
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱۲ اردیبهشت     May 2
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت (May 3)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت     May 4
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۱۵ اردیبهشت (May 5)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  شنبه ۱۶ اردیبهشت     May 6
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (May 7)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  دوشنبه ۱۸ اردیبهشت     May 8
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۱۹ اردیبهشت     May 9
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت (May 10)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت     May 11
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۲ اردیبهشت (May 12)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  شنبه ۲۳ اردیبهشت     May 13
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۲۴ اردیبهشت (May 14)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  دوشنبه ۲۵ اردیبهشت     May 15
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۲۶ اردیبهشت     May 16
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت (May 17)
  شروع قیمت از: 153,000 تومان
  پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت     May 18
  پروازی موجود نمی باشد
  جمعه ۲۹ اردیبهشت (May 19)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  شنبه ۳۰ اردیبهشت     May 20
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۳۱ اردیبهشت (May 21)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  دوشنبه ۱ خرداد     May 22
  پروازی موجود نمی باشد
  سه شنبه ۲ خرداد     May 23
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۳ خرداد     May 24
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۴ خرداد     May 25
  پروازی موجود نمی باشد