سه شنبه ۸ فروردین (March 28)
  شروع قیمت از: 130,000 تومان
  چهارشنبه ۹ فروردین (March 29)
  شروع قیمت از: 120,000 تومان
  پنج شنبه ۱۰ فروردین (March 30)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  جمعه ۱۱ فروردین (March 31)
  شروع قیمت از: 100,000 تومان
  شنبه ۱۲ فروردین (April 1)
  شروع قیمت از: 90,000 تومان
  یکشنبه ۱۳ فروردین (April 2)
  شروع قیمت از: 60,000 تومان
  دوشنبه ۱۴ فروردین (April 3)
  شروع قیمت از: 95,000 تومان
  سه شنبه ۱۵ فروردین (April 4)
  شروع قیمت از: 105,000 تومان
  چهارشنبه ۱۶ فروردین (April 5)
  شروع قیمت از: 120,000 تومان
  پنج شنبه ۱۷ فروردین (April 6)
  شروع قیمت از: 125,000 تومان
  جمعه ۱۸ فروردین (April 7)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  شنبه ۱۹ فروردین (April 8)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  یکشنبه ۲۰ فروردین (April 9)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  دوشنبه ۲۱ فروردین (April 10)
  شروع قیمت از: 145,000 تومان
  سه شنبه ۲۲ فروردین (April 11)
  شروع قیمت از: 160,000 تومان
  چهارشنبه ۲۳ فروردین (April 12)
  شروع قیمت از: 175,000 تومان
  پنج شنبه ۲۴ فروردین (April 13)
  شروع قیمت از: 160,000 تومان
  جمعه ۲۵ فروردین (April 14)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  شنبه ۲۶ فروردین (April 15)
  شروع قیمت از: 150,000 تومان
  یکشنبه ۲۷ فروردین (April 16)
  شروع قیمت از: 150,000 تومان
  دوشنبه ۲۸ فروردین (April 17)
  شروع قیمت از: 160,000 تومان
  سه شنبه ۲۹ فروردین (April 18)
  شروع قیمت از: 160,000 تومان
  چهارشنبه ۳۰ فروردین (April 19)
  شروع قیمت از: 165,000 تومان
  پنج شنبه ۳۱ فروردین (April 20)
  شروع قیمت از: 184,000 تومان
  جمعه ۱ اردیبهشت     April 21
  پروازی موجود نمی باشد
  شنبه ۲ اردیبهشت     April 22
  پروازی موجود نمی باشد
  یکشنبه ۳ اردیبهشت     April 23
  پروازی موجود نمی باشد