شنبه ۹ اردیبهشت (April 29)
  شروع قیمت از: 135,000 تومان
  یکشنبه ۱۰ اردیبهشت (April 30)
  شروع قیمت از: 90,000 تومان
  دوشنبه ۱۱ اردیبهشت (May 1)
  شروع قیمت از: 100,000 تومان
  سه شنبه ۱۲ اردیبهشت (May 2)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت (May 3)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت (May 4)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  جمعه ۱۵ اردیبهشت (May 5)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  شنبه ۱۶ اردیبهشت (May 6)
  شروع قیمت از: 95,000 تومان
  یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (May 7)
  شروع قیمت از: 110,000 تومان
  دوشنبه ۱۸ اردیبهشت (May 8)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  سه شنبه ۱۹ اردیبهشت (May 9)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت (May 10)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  پنج شنبه ۲۱ اردیبهشت (May 11)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  جمعه ۲۲ اردیبهشت (May 12)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  شنبه ۲۳ اردیبهشت (May 13)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  یکشنبه ۲۴ اردیبهشت (May 14)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  دوشنبه ۲۵ اردیبهشت (May 15)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  سه شنبه ۲۶ اردیبهشت (May 16)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت (May 17)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  پنج شنبه ۲۸ اردیبهشت (May 18)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  جمعه ۲۹ اردیبهشت (May 19)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  شنبه ۳۰ اردیبهشت (May 20)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  یکشنبه ۳۱ اردیبهشت (May 21)
  شروع قیمت از: 115,000 تومان
  دوشنبه ۱ خرداد (May 22)
  شروع قیمت از: 155,000 تومان
  سه شنبه ۲ خرداد     May 23
  پروازی موجود نمی باشد
  چهارشنبه ۳ خرداد     May 24
  پروازی موجود نمی باشد
  پنج شنبه ۴ خرداد     May 25
  پروازی موجود نمی باشد