بلیط هواپیما مشهد به ارومیهدوشنبه 14 خرداد - June 4
شروع قیمت از : 135,000 تومان مشاهده لیست پرواز ها
پنجشنبه 17 خرداد - June 7
شروع قیمت از : 355,000 تومان مشاهده لیست پرواز ها
دوشنبه 21 خرداد - June 11
شروع قیمت از : 215,000 تومان مشاهده لیست پرواز ها
پنجشنبه 24 خرداد - June 14
شروع قیمت از : 225,000 تومان مشاهده لیست پرواز ها
دوشنبه 28 خرداد - June 18
شروع قیمت از : 275,000 تومان مشاهده لیست پرواز ها
پنجشنبه 31 خرداد - June 21
شروع قیمت از : 275,000 تومان مشاهده لیست پرواز ها